WHEYLAYER on the Catalan TV on the World Environment Day

Posted Posted by Administrator in NEWS     Comments Comments Off on WHEYLAYER on the Catalan TV on the World Environment Day
Aug
1

On the World Environment Day, WHEYLAYER  featured on the Catalan Television (TV3)  as a great solution for improving nowadays sustainability.  Whey protein-coated plastic films to replace expensive polymers and increase recyclability stand as a plastic with strong potential for the future.

TV3 interview in the Medi Ambient programme featuring IRIS and SERVIPLAST with support from LLET and NUTRA

During the cheese production, curd releases a clear fluid referred to as serum or whey. It consists mainly of water but also of lactose and soluble proteins of high nutritional value which can be used in pharmacy, food and energy drinks. However the demand is low in our country.

A new application has emerged in the European project, WHEYLAYER, in which 14 research centers and enterprises participated, including the dairy cooperative Llet Nostra. Indeed whey can be used in a coating that could be used as a protective layer in the field of packaging. The idea came from IRIS, a private R & D center based in Castelldefels, which was also responsible for the technical coordination of the project and the process development at semi-industrial scale.

So far, the coating is produced on a small scale in Slovenia, but there are several companies interested which were involved in the project, such as the Catalan SME Serviplast. The bioplastic is used as the barrier layer that lies between two synthetic layers. Serviplast wants to use it in pharmaceutical blisters due to its good quality and lower price when it will be manufactured industrially. It is biodegradable and can replace synthetic products such as PVDC.

Heli Romero, head of production at Serviplast: “using a material that is not polluting anymore and is recyclable is very much valued in the European market than in Spain. But even here, it will work out if it is not more costly to do it this way and people will progressively become more and more aware of the environment.”

To use this new bioplastic does not require major changes either in the machine or process. It could also be used in food or cosmetics and have many other applications.

The Catalan PIMEC association of small and medium enterprises, also participated in the project. In addition to giving a higher value to the milk and allow to valorise a waste, costs reduction can be expected for businesses as an alternative to a plastic derived from petroleum. It also facilitates recycling as the plastic layers can be separated.

Elodie Bugnicourt, group lead for Ecomaterials at IRIS, SL: “We come from a context whereby most multilayer packaging for similar application had to be incinerated to a situation where they can be recycled . This will allow the industry to better comply with existing related environmental regulations. ”

The currently used layer mainly comes from Japan. Getting it locally from the whey reduce costs and energy consumption. Elements always very positive, especially now.

En català:

Bioplàstic a partir del sèrum de la llet

Durant el procés de producció de formatge, la llet quallada desprèn un líquid que queda com a residu. L’anomenat lactosèrum està format principalment d’aigua i lactosa, però conté certa quantitat de proteïnes solubles amb alt valor nutritiu. Es pot utilitzar en la industria farmacèutica i l’alimentària i en begudes energètiques, però al nostre país no té gaire demanda.

Per això té interès la nova aplicació desenvolupada en el marc del projecte europeu Wheylayer, en el van col.laborar 14 centres d´ investigació i empreses / associacions incloses la cooperativa Llet Nostra. Fa uns anys es va observar que a partir d’aquest sèrum es podia produir un recobriment que feia de barrera a l’oxigen. Es va pensar que es podria utilitzar per protegir en el ambit del embalatje.

La idea del projecte ha vingut d´IRIS, un centre de R+D privat amb seu a Castelldefels, que també s’ha ocupat de la coordinació tècnica y del desenvolupament a escala semiindustrial. De moment, el recobriment es produeix a Eslovènia a petita escala, però hi estan interessades diverses empreses que van participar en el projecte, com la catalana Serviplast. El plàstic produït amb el sèrum s’utilitza en la capa intermèdia entre dues més de sintètiques. Serviplast ho vol aplicar als blísters de medicaments, per les seves bones qualitats protectores i el seu preu menor quan es fabriqui industrialment. A més, en valora que sigui biodegradable, el que permite reciclar films multicapas derivats, i que pugui substituir productes com el PVDC.

Heli Romero, responsable producte Serviplast: “Eso el mercado europeo lo valora mucho más que propiamente el español. Pero también es verdad que no te vale más dinero hacerlo así. Te sale más barato y poco a poco la gente va cogiendo esa conciencia que es buena para el producto”.

Per utilitzar el bioplàstic no cal fer canvis ni en maquinària ni en el procés. Ofereix una bona protecció per a medicaments, però també s’ha pensat fer-lo servir en alimentació o en cosmètica i pot tenir moltes altres aplicacions.
Per això, la PIMEC, la patronat catalana de la petita i mitjana empresa, també ha participat en el projecte del que podrien beneficiarse moltes mes empreses catalanes. A part de donar un valor més elevat a la llet i de permetre aprofitar millor un residu, pot reduir costos a les empreses, ja que l’alternativa és un plàstic derivat del petroli.

Elodie Bugnicourt, responsable de l’àrea d’ecomaterials a IRIS SL: “Pasamos de un ámbito donde estábamos incinerando todos los embalajes para este tipio de aplicaciones a poder reciclarlos. Esto permitirá a las empresas cumplir mejor con las reglamentaciones medioambientales que existen.”

A més a més, la capa que substituiria té característiques molt específiques i la major part prové actualment del Japó que produeix la major part del EVOH. Obtenir-la aquí reduiria els costos i la despesa energètica. Elements sempre molt positius, però encara més en el moment actual.

En castellano:

Bioplástico a partir del suero de la leche

Durante el proceso de producción de queso, la leche cuajada desprende un líquido que queda como residuo. El llamado lactosuero está formado principalmente de agua y lactosa, pero contiene cierta cantidad de proteínas solubles con alto valor nutritivo. Se puede utilizar en la industria farmacéutica y la alimentaria y en bebidas energéticas, pero en nuestro país no tiene mucha demanda.

Por eso tiene interés la nueva aplicación desarrollada en el marco del proyecto europeo Wheylayer, en el que colaboraron 14 centros de investigación y empresas o asociaciones incluidas la cooperativa Llet Nostra. Hace unos años se observó que a partir de este suero se podía producir un recubrimiento que hacía de barrera al oxígeno. Se pensó que se podría utilizar para proteger en el ámbito del embalaje.

La idea del proyecto ha venido de IRIS, un centro de I + D privado con sede en Castelldefels, que también se ha ocupado de la coordinación técnica y del desarrollo a escala semiindustrial.

De momento, el recubrimiento se produce en Eslovenia a pequeña escala, pero están interesadas varias empresas que participaron en el proyecto, como la catalana Serviplast. El plástico producido con el suero se utiliza en la capa intermedia entre dos de sintéticas. Serviplast lo quiere aplicar a los blísters de medicamentos, por sus buenas cualidades protectoras y su precio menor cuando se fabrique industrialmente. Además, valora que sea biodegradable, lo que permite reciclar filmes multicapas derivados, y que pueda sustituir productos como el PVDC.

Helio Romero, responsable producto Serviplast: “Eso lo mercado europeo lo valora Mucho más que propiamente el español. Pero también se verdad que no tiene vale más dinero hacerlo así. Te sale más barato y poco a poco la gente va cogiendo esa conciencia que se buena para el producto “.

Para utilizar el bioplástico no hay que hacer cambios ni en maquinaria ni en el proceso. Ofrece una buena protección para medicamentos, pero también se ha pensado usarlo en alimentación o en cosmética y puede tener muchas otras aplicaciones.
Por ello, la PIMEC, la patronato catalana de la pequeña y mediana empresa, también ha participado en el proyecto del que podrían beneficiarse muchas más empresas catalanas. Aparte de dar un valor más elevado a la leche y de permitir aprovechar mejor un residuo, puede reducir costes a las empresas, ya que la alternativa es un plástico derivado del petróleo.
Elodie Bugnicourt, responsable del área de ecomateriales en IRIS SL: “Pasamos de un ámbito Donde estabamos incinerando Todos los embalajes para este tipi de aplicaciones poder reciclarlos. Esto permitirá a las empresas cumplir mejor con las reglamentaciones medioambientales que existen.”

Además, la capa que sustituiría tiene características muy específicas y la mayor parte proviene actualmente de Japón que produce la mayor parte del EVOH. Obtenerla aquí reduciría los costes y el gasto energético. Elementos siempre muy positivos, pero aún más en el momento actual.

Comments are closed.